ขอเชิญสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปี 2564

ขอเชิญสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปี 2564 

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน  จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสอบถาม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก) ในระบบ ITAS เพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตามลิ้งค์หรือ QR  CODE ด้านล่างนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม ดังกล่าว

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. https://itas.nacc.go.th/go/iit/w5cuuz?fbclid

2. หรือสแกนคิวอาร์โค้ด


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/w5cuuz?fbclid

2. หรือสแกนคิวอาร์โค้ด