ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาขิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง นโยบายไม่รับไม่ให้ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล