1. สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายถนน คสล. สายหน้าบ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. สาระสำคัญในสัญญาโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. สาระสำคัญในสัญญาโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ ตามโครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้านตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. สาระสำคัญในสัญญาโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางสายบ้านนายวาด อ่อนวงษ์ หมู่ ๕ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. สาระสำคัญในสัญญาโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายข้างบ้านนางน้อย เตชา หมู่ที่ ๑ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. สาระสำคัญในสัญญาโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางสายหน้าบ้าน หมุ่ที่ ๔ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. สาระสำคัญในสัญญาโครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยบ่อทองเหนือ-ใต้(ช่วง๑) หมู่ที่ ๖ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเแพาะเจาะจง

8. สาระสำคัญในสัญญาโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมาวลผล ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. สาระสำคัญในสัญญาโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์Multifuntionเลเซอร์ หรือ LEDสี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. สาระสำคัญในสัญญาโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. สาระสำคัญในสัญญาโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. สาระสำคัญในสัญญาโครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง