ประจำปีงบประมาณ 2566
คำสั่งแต่งตั้งผู้ให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง ราคาประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลด่านแม่คำมัน (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
เเจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเเสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2566

เเจ้งประชาสัมพันธ์ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลด่านแม่คำมัน (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1)
ประกาศกรมส่งเสริมปการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ
2565
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.)ประจำปี พ.ศ.256 5 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565
จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.) ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
(ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2564 ตามพระราชกฤษฎีกา (ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ประจำปี พ.ศ. 2564)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (ขยายออกไป 2 เดือน)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง