ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
การปฎิบัติงาน
การให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน