ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน


ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ประจำปี 2565 ให้กับนายพนม แจ่มแจ้ง
ณ บ้านเลขที่ 155/3 หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง กิจกรรม "ห่มดิน" เนื่องในวันดินโลก ณ โคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำ พวงกุญแของที่ระลึกให้คนพิการผู้ดูแลคนพิการและผู้มีแนวโน้มจะพิการในพื้นที่
ตำบลด่านแม่คำมัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการให้ความรู้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการด้านสิทธิประโยชน์ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและสุขภาวะด้านร่างกาย ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ชุมชนตำบลด่านแม่คำมัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2565