โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
ประชาสัมพันธ์แนวทางดำเนินการควบคุมยาสูบตาม 5 มาตรการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน

การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคต่างๆ และเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่และชุมชนตำบลด่านแม่คำมัน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ ตามมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน พ.ศ. 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
กิจกรรมแข่งขันกีฬา หัวดงเกมส์ครั้งที่ 21 ประจำปี2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 1
กิจกรรมเปิดงานนมัสการพระเเท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โครงการชาวด่านแม่คำมันใส่ใจดูแลและเเก้ไขปัญหาขยะและสิ่งปฎิกูล (กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน)วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โครงการชาวด่านแม่คำมันใส่ใจดูแลและเเก้ไขปัญหาขยะและสิ่งปฎิกูล (กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน)วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 (หอมแดงเกมส์)
โครงการพัฒนาการสมวัย นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน
โครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน
โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำรุ่นที่1กิจกรรมฝึกว่ายน้ำให้เด็กและเยาวชนตำบลด่านแม่คำมัน
กิจกรรมการออกเก็บขยะมูลฝอยอันตรายของตำบลด่านแม่คำมัน ระหว่างวันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ครู และอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง