เดือนพฤศจิกายน 2565
ตรวจสอบขนาดพื้นที่และเหล็กก่อนเทคอนกรีตประปา ป๊อกแทงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน
สำรวจถนน สายหมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน ลงไปบึงมาย เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบขนาดพื้นที่และเหล็กก่อนเทคอนกรีตประปา ป๊อกแท็งค์ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
ติดตั้งเพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน
สำรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อของบประมาณสนับสนุน หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน จำนวน 2 สาย

เดือน ตุลาคม 2565
ซ่อมไฟรายทางสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแมคำมัน
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟรายทางหมู่ที่ 5 ตำบลด่าแม่คำมัน
ซ่อมไฟฟ้ารายทางสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน
สำรวจถนน คสล. ที่ชำรุด หมู่ที่ 3 ตำบลด่านแม่คำมัน เพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซม