การให้บริการประชาชนจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 1-8 ตำบลด่านแม่คำมัน
์โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุเรื่อง การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) (งานจ้าง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ
2565

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.)ประจำปี พ.ศ.256
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ภ.ด.ส.)ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.) ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2565