ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์สายหลังบ้านหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 ตตำบลด่านเเม่คำมัน อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายถึก ดวงปุ้ม หมู่ที่8 ตำบลด่านเเม่คำมัน อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายลิ แก้ววงษ์ หมู่ที่2 ตำบลด่านเเม่คำมัน อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่4 ตำบลด่านเเม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้งจำนวน 1ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมเเซมผนังปิดจั่วหลังคา อาคารทำการ อบต ด่านเเม่คำมันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 59 0013 จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานพร้อมอุปกรณ์
์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่คำมันโดยวิธีเฉพาะเ
จาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายสมหวัง บุญเลี้ยง หมู่ที่3ตำบลด่านเเม่คำมัน อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ปลา 4ชนิด ตามโครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ ตำบลด่านเเม่คำมันและกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน สืบสานสู่ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง