สาระสำคัญผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนาย ถึก ดวงปุ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลด่านเเม่คำมัน ออำเภอลับเเล งจังหวัดอุตรดิตถ ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนาย ลิ แก้ววงษ์หมู่ที่ 2 ตำบลด่านเเม่คำมัน อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 4 ตำบลด่านเเม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพทท์พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมเเซมผนังปิดจั่วหลังคา อาคารทำการ อบต ด่านเเม่คำมันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ้อมเเซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420 59 0013 จำนวน 6 รายการโดยเฉพาะเจาะจง สาระสำคัญผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานพร้อมอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายสมหวัง บุญเลี้ยง หมู่ที่3ตำบลด่านเเม่คำมัน อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ปลา 4 ชนิด ตามโครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ ตำบลด่านเเม่คำมันและกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน สืบสานสู่ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง