สาระสำคัญผู้เสนอราคาจ้างตามโครงการรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่่ 5 ตำบลด่านเเม่คำมัน อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้เสนอราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่่ พร้อมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตำบลด่านเเม่คำมัน และกิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อเเผ่นดิน สืบสานสู่ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้เสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersi ble ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน14 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนให้เเก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านเเม่คำมันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าขนาดบรรจุขวดละ 1ซีซี พร้อมอุปกรณ์จำเป็นกระบอกฉีดยาขนาด3 ซีซี และเข็มสำหรับฉีดยา เบอร์ 22ยาว1นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะเสนอราคา เช่าสถานที่สระว่ายน้ำและอุปกรณ์สำหรับว่ายน้ำ ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำรุ่นทที่1(กิจกรมมฝึกว่ายน้ำให้เด็กและเยาวชน ตำบลด่านเเม่คำมัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาระสำคัญผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนให้เเก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง