วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการสมวัย นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลด่านแม่คำมัน โดยท่านนายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ผู้ปกครองเเละนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ