นายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้มอบหมายให้สำนักปลัด จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว