ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อสารเคมีฉีดพ่นกำจัดวัชพืช และสารเคมีที่ใช้ประกอบในการฉีดพ่นกำจัดวัชพืช ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญในราชพิธีรัฐ พิธีสำคัญของชาติ (วันแม่ของชาติ) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาหมู่บ้าน และเส้นทางสัญจรในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเป็ง สหาย - นายพา มาวัน (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสะพานข้ามคลองด่านแม่คำมัน (ใกล้บริเวณฝายกั้นน้ำ) หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินกว้าว - ชำผักหนาม (ตอน 3) หมู่ที่ 3 ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่พร้อมปลูกต้นไม้ จำนวน 5 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มเลี้ยงราษฎรที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาหมู่บ้านและเส้นทางสัญจรในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน จำนวน 8 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางขวัญใจ ดวงปุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้แข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อปท.ลับแลสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

s