ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบผลิตประปา (water treatment system) ขนาดใหญ่รองรับ 121 - 300 ครัวเรือนกำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 01020003 หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบผลิตประปา (water treatment system) ขนาดใหญ่รองรับ 121 - 300 ครัวเรือนกำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 01020003 หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดด้วยระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ ขนาดใหญ่ (ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย) หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง าิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ มิลติฟังก์ชั่น เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายอะครีลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะประชุมไม้สักขนาดเล็กพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไม้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่นพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง