s
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครตำบลด่านแม่คำมัน ประชาชนตำบลด่านแม่คำมัน ได้ร่วมต้อนรับ นายอำเภอลับแล นายศิวัช ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ประจำปี 2565 ให้กับนายพนม แจ่มแจ้ง ณ บ้านเลขที่ 155/3 หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์