s

โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เรื่อง การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) (งานจ้าง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์) และการจัดทำราคากลางของพัสดุ (งานจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์) ที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐