s

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสวย กุลพรม-บ้านนายสมบูรณ์ สุกใส (จำนวน2 ช่วง) หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก สายหลังบ้าน-คลองคล้า หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านชำผักหนาม-บ้านเนินกว้าว หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ