s

-สาระสำคัญจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง ถนน.คสล.สายพระเสด็จ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
-สาระสำคัญจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านชำผักหนาม-บ้านเนินกว้าว หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
-สาระสำคัญจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสวย กุลพรม-บ้านนายสมบูรณ์ สุกใส (จำนวน2 ช่วง) หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- สาระสำคัญจ้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายหลังบ้าน-คลองคล้า หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- สาระสำคัญซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง