s ตั้

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดขบวนตักบาตรเทโว ตามโครงการจัดงานตักบาตรเทโวประจำปี ตำบลด่านแม่คำมัน (วัดใหม่เจริญสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่และประดับไฟฟ้าแสงสว่างรอบบริเวณงานตามโครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่และเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีเรือพายเล็ก ประเภท 3 ฝีพาย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมต่อสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 Core ระยะทาง 1090 เมตรจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาวงดนตรีย้อนยุค 1 วง 1 คืน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงพร้อมชุดไมโครโฟน สำหรับงานนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันเรือพายเล็ก ตามโครงการจัดงานประเพณีเรือพายเล็ก ประเภท 3 ฝีพาย
ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเรือพลาสติกสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จำนวน 4 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง