แหล่งเรียนรู้ตำบลด่านแม่คำมัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์