s ตั้

-สาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเนินกว้าว-ชำผักหนาม หมู่ 3 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางชิด จันมี หมู่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหลอด นิลสนธิ หมู่ 7 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนิต คำชม หมู่ 3 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายลิ วงษ์แก้ว หมู่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตตำบลด่านแม่คำมัน หมู่ 1-4 จำนวน 24 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ จ้างโครงการต่อเติมห้องประชุม อบต.ด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญา เช่าสถานที่สระว่ายน้ำ และอุปกรณ์สำหรับว่ายน้ำ ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 1 (กิจกรรมฝึกว่ายน้ำให้เด็กและเยาวชน ตำบลด่านแม่คำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Print) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Print) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ ซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง