s ตั้

-สาระสำคัญ จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลด่านแม่คำมัน หมู่ 5 - หมู่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ จ้างเหมาจัดสถานที่ จัดเวที ตั้งเต็นท์ เก้าอี้ และจัด STAND ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-สาระสำคัญ จ้างเหมามหรสพ ดนตรีย้อนยุค ตามโครงการการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-สาระสำคัญ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง