s ตั้

- จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิมที่อุดตันเพื่อระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่บ้านเรือนราษฎร จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบสระบึงมาย หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- เช่าสถานที่สระว่ายน้ำและอุปกรณ์สำหรับ่ายน้ำ ตามโครงกาอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 2 (กิจกรรมฝึกว่ายน้ำให้เด็กและเยาวชนตำบลด่านแม่คำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิมที่อุดตันเพื่อระบายน้ำท่วมขัง ออกจากพื้นที่บ้านราษฎร จำนวน 6 จุด หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
- จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการเเพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับนักเรียนในเขตรับผิดชอบ ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต สายบริเวณประปา หมู่ที่ 1 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง