s ตั้

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1
- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก