s ตั้

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
- แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
- แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1
- แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
- แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
- แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก