s ตั้

ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
- ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1
- ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
- ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
- ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564
- ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
- ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
- ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564