s ตั้

- จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายหลังบ้าน หมู่ที่1 และ หมู่ที่8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- เช่าสถานที่สระว่ายน้ำและอุปกรณ์สำหรับว่ายน้ำ ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ รุ่นที่ 4 (กิจกรรมฝึกว่ายให้เด็กและเยาวชน ตำบลด่านแม่คำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาซ่อมต่อสาย Fiber Optic พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 600 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง