s ตั้

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายสมาน ปินตา หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายวนัย ถายา หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการ ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ในการบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีฉีดพ่นกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง