s ตั้

- จ้างตามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายสมาน ปินตา หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายวนัย ถายา หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างตามโครงการ ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างตามโครงการ ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อสารเคมีฉีดพ่นกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง