s ตั้
- ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คสภาพรถเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนดระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รวม 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 4280 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Strada ทะเบียน กฉ 4728 อุตรดิตถ์
- ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ smart TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์บริการคนพิการตำบลด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง