s ตั้
- จ้างเหมาตามโครงการรปรับปรุงต่อตเิมอาคารเก็บพัสดุ คสล. ชั้นเดียวเป็นอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จ้างเหมาติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องใต้หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น 2 ฝั่ง อาคาร
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- จ้างเหมาปลูกต้นไม้ จำนวน 3 ชนิด ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญของชาติกิจกรรม
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้ความร่มเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ซื้อเก้าอี้ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง